Zacni Bracia  

  Sprawozdanie Delegatów Rady 14004 Rycerzy Kolumba na Konwencję Stanową w Rzeszowie. 

 W dniach 19 – 20 maja 2017 roku w Rzeszowie uczestniczyliśmy we wszystkich wydarzeniach tegorocznej Konwencji Stanowej, podsumowującej Rok Bratni w Jurysdykcji Polskiej Zakonu Rycerzy Kolumba.

 Delegaci wraz z małżonkami i Dostojnymi Gośćmi ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Litwy na rozpoczęcie Konwencji uczestniczyli we w Mszy Św. w akademickim kościele Św. Jadwigi. Mszy Świętej przewodniczył ordynariusz diecezji kieleckiej bp. Jan Piotrowski w koncelebrze z Metropolitą Lwowskim abp Mieczysławem Mokrzyckim, ordynariuszem diecezji rzeszowskiej bp. Janem Wątrobą i kapelanami Rad Rycerzy Kolumba w Polsce.
W czasie uroczystej kolacji w sali bankietowej hotelu Rzeszów uczestnicy Konwencji i Dostojni Goście wysłuchali wystąpienia Delegata Stanowego brata Andrzeja Anasiaka, który przedstawił  rozwój i dokonania Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce a uczestniczący Hierarchowie Kościoła Katolickiego podzielili się swoim doświadczeniem duszpasterskim i postrzeganiem roli  Rycerzy Kolumba jako organizacji mężczyzna katolickich w życiu kościoła i rodziny w Polsce.
Swoim świadectwem doświadczenia wiary podzielił się z uczestnikami popularny piosenkarz, nasz brat w rycerstwie, Ryszard Rynkowski.
Rada Stanowa wręczyła nagrody dla Rad Lokalnych za działalność w roku bratnim 2016/2017 w następujących kategoriach ; Rodzina Roku, na rzecz Młodzieży, Społeczności Lokalnej, Obrony Życia, Parafii, Rady i na rzecz Kościoła. 

Z duma i wielką radością przyjęliśmy otrzymaną Nagrodę Rady Stanowej dla naszej Rady 14004 za dzieło na rzecz Młodzieży w którym w ramach akcji „ Bilet dla Brata” organizując dwa koncerty charytatywne połączone z aukcją i loterią fantów pozyskaliśmy środki umożliwiające pobyt w Radomiu i uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie grupie 50 młodych ludzi z Ukrainy.

   Po uroczystej kolacji  Delegaci zebrali się na sali obrad na spotkaniu roboczym na którym został przedstawiony plan pracy Sesji Roboczej VII Konwencji Stanowej oraz rekomendacje kandydatów na  stanowiska funkcjonariuszy do Rady Stanowej na kolejny rok bratni. W czasie tego spotkania zostały wręczone przez Delegata Stanowego Nagrody Członkowskie w konkursie Rady Stanowej w roku bratnim 2016/2017 dla 9 Rad Lokalnych, które osiągnęły założony poziom przyjęcia nowych członków. Tą nagrodę otrzymała także nasza Rada 14004 przyjmują w wyznaczonym okresie 27 nowych członków.  

W sobotę o godz.9.00 w sali konferencyjnej hotelu Rzeszów rozpoczęła się Sesja Konwencji Stanowej delegatów Polskiej Jurysdykcji Rycerzy Kolumba.
Równolegle w tym czasie rozpoczęła się realizacja programu pobytu dla pań. Małżonki rycerzy odwiedziły Sanktuarium M.B. Rzeszowskiej, zwiedzały Zamek w Łańcucie oraz Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów.
Sesję delegatów rozpoczęła wspólna modlitwa pod przewodnictwem Kapelana Rycerzy Kolumba ks. Wiesława Lenartowicza.
Obrady sesji otworzył Delegat Stanowy Andrzej Anasiak, który przedstawił 162 delegatom Sprawozdanie Wielkiego Rycerza Stanowego z działalności Rady Stanowej za rok bratni 2016/2017. Podsumował w nim działania jakie bracia Rycerze pojęli w tym roku bratnim.
-  Mówił o zaangażowaniu i pracy jaką Rycerze Kolumba wykonali wspierając organizację Światowych Dni Młodzieży w Polsce. W tym dziele bracia  poświęcili 30 000 godzin pracy. Podziękował także naszej radzie 14004 za efekty akcji „Bilet dla Brata”.
-  Podziękował za pracę  w radach lokalnych za liczne dzieła jakie bracia pojęli na rzecz Rodziny, Młodzieży, Społeczności Lokalnej, Obrony Życia , Parafii, Rady i Kościoła przepracowując łącznie ponad 150 000 godzin.
-  Prosił o dalszą pracę na rzecz rozwoju Zakonu w Polsce w pozyskiwaniu nowych członków aby dać szansę nowym kandydatom na samorealizację i spełnienie w Kościele Katolickim w dziełach jakie podejmują w codziennej pracy Rycerze Kolumba.
-  Przedstawił kierunki pracy dla rozwoju Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce.
-  Mocno zaakcentował konieczność rozwoju duchowego wszystkich braci, zachęcając do pracy formacyjnej pod przewodnictwem Księży Kapelanów Rad. Formacja taka będzie dla nas wsparciem na drodze życia mężczyzny dla Kościoła i Ojczyzny abyśmy stali silni  w obronie wiary i rodziny prezentując odważnie ideały rycerskie - Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm. Zachęcił do skorzystania z przekazanej delegatom „Adhortacji Apostolskiej do Katolickich Mężczyzn”.
- W zakończeniu sprawozdania Wielki Rycerz Stanowy podziękował braciom funkcjonariuszom Rady Stanowej za ciężką pracę,  poświecenie i oddanie dla dobra Zakonu Rycerzy Kolumba w tym roku bratnim.
Delegaci przyjęli i zaakceptowali przedstawione Sprawozdanie Delegata Stanowego za rok bratni 2016/2017.
Delegaci dokonali wyboru Funkcjonariuszy Stanowych na rok bratni 2017/2018. 
- Delegatem Stanowym został wybrany brat Tomasz Wawrzkowicz   
- Sekretarzem Stanowym został wybrany brat  Krzysztof Zuba
- Skarbnikiem Stanowym został wybrany brat Andrzej Stefaniuk
- Kustoszem Stanowym został wybrany brat Dariusz Wolniak
- Radcą Stanowym został wybrany brat Bohdan Cholod
Delegaci VII Konwencji zgodnie z przepisami Zakonu dokonali także wyboru  delegatów i delegatów zastępczych Jurysdykcji Polskiej na Konwencję Najwyższą Rycerzy Kolumba, która odbędzie się w dniach 2-3 sierpnia 2017 roku w Saint Louis w Stanach Zjednoczonych. 
W wystąpieniu były Delegat Stanowy brat Krzysztof Orzechowski dzieląc się z Delegatami swoim doświadczeniem w pracy na rzecz Rycerzy Kolumba w Polsce  przedstawił cechy jakie powinny charakteryzować wspólnotę zakonną. Podkreślił ważność samodyscypliny, która powinna być nieodzowna w codziennym spełnianiu ideałów rycerskich jakimi są Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm. Wezwał braci do pracy na rzecz obrony zagrożonych we współczesnym świecie wartości małżeństwa i rodziny widzianych Nauką Kościoła Katolickiego.            
W następnym punkcie sesji Delegaci wysłuchali sprawozdań przedstawionych przez przewodniczących poszczególnych Komitetów Rady Stanowej.
Delegaci zgodnie z przepisami zakonu zatwierdzili  przedstawione sprawozdania;
- Komitetu ds. Praw i Rezolucji . Delegaci przyjęli 6 przedstawionych rezolucji.
   Rezolucja nr 1 – Pozdrowienia dla Najwyższego Rycerza, Najwyższych Funkcjonariuszy i Rady Dyrektorów,
   Rezolucja nr 2  - Pozdrowienia dla Najwyższego Kapelana, Arcybiskupa Williama E. Lori
   Rezolucja nr 3 -  Obchody Roku Św. Brata Alberta
   Rezolucja nr 4 – O podwyższeniu pogłównego na rzecz Polskiej Rady Stanowej
   Rezolucja nr 5 – Solidarność z prześladowanymi za wiarę i z uchodźcami
   Rezolucja nr 6 – Rodzina największym dobrem
- Komitetu ds. Budżetu. Została przedstawiona struktura wydatków i przychodów oraz bilans ekonomiczny Fundacji Rycerzy Kolumba w Polsce.
- Komitetu ds. Dobra Zakonu. Sprawozdanie zawierało analizę działań wszystkich pionów struktury organizacyjnej w zakresie dzieł i wydarzeń krajowych i lokalnych oraz  m. in. informacje o przyjęciu w tym roku bratnim 540 nowych członków. Zakon Rycerzy Kolumba w Polsce na dzień 15.04.2017 liczył 4 850 członków.
- Komitetu ds. Audytu. Sprawozdanie zawierało potwierdzenie prawidłowości przeprowadzonych operacji finansowych. Komitet stwierdził staranność i przejrzystość danych finansowych i bilansu finansowego.
- Komisji Rewizyjnej Fundacji Polskiej Rady Rycerzy Kolumba w Polsce. Komisja potwierdziła prowadzenie prawidłowej działalności Fundacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
W następnym punkcie obrad Delegaci wysłuchali odtworzonego, filmowego przemówienia Najwyższego Rycerza Carla Andersona do delegatów VII Konwencji Rycerzy Kolumba Jurysdykcji w Polsce. Najwyższy Rycerz  dziękując Polskiej Jurysdykcji za dotychczasową pracę, gratulując osiągniętych sukcesów zachęcał do dalszej pracy charytatywnej i na rzecz ochrony życia.
Wśród uczestników sesji została  przeprowadzona licytacja unikatowego obrazu św. Jana Pawła II. Wylicytowana kwota zostanie przekazana do Caritas Polska na rzecz pomocy rodzinom chrześcijańskim na Bliskim Wschodzie w ramach akcji „ Rodzina-Rodzinie”.
Bracia rycerze mogli zapoznać się z wykonanym przez brata Leszka Jagiełło (Delegata Rejonu 2)  wzoru  kompletu stroju patriotycznego dla braci Stopnia Patriotycznego. Strój wykonany w całości w Polsce wywołał duże zainteresowanie uzyskując opinię solidnie wykonanego. Bracia delegaci złożyli już u brata Leszka liczne zamówienia.
Dyrektor ds. Programowych Jan Malik poinformował braci delegatów o pracach pionu programowego i rozpoczętej peregrynacji relikwii i Obrazu św. Brata Alberta. Zapowiedział działania w zakresie rozwoju duchowego Rad jak i dzieł charytatywnych. Zostały wręczone wyróżnienia dla  kilku Rad Lokalnych za  zbiórkę podpisów w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej  „ Mama Tata i Dzieci”. Wyróżnienie to otrzymała także nasza rada 14004. Zostały przekazane także przez Dyr. Ds. Kultury Życia dyplomy - wyróżnienia dla 4 członków naszej rady, którzy podjęli w tym roku Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.
Delegaci zostali poinformowani, że VIII Konwencja Stanowa Rycerzy Kolumba odbędzie się w dniach 18-19 maja 2018 roku w Katowicach, którą przygotują bracia z rejonu 17.
Nowo wybrany na rok bratni 2017/2018 Delegat Stanowy Tomasz Wawrzkowicz w swoim  wystąpieniu nakreślił ogólnie kierunki i pola prac na rzecz rozwoju rycerstwa w Polsce.
Wielki Rycerz Stanowy Andrzej Anasiak, którego kadencja kończy się z dniem 30 czerwca 2017 roku, dziękując wszystkim braciom za ciężką pracę przy organizowaniu VII Konwencji Rycerzy Kolumba w Polsce zakończył Sesję Roboczą .
We Mszy św. w  Katedrze Rzeszowskiej pod przewodnictwem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski JE  Ks. Abp Stanisława Gądeckiego połączoną z uroczystością 17 Rocznicy święceń biskupich je. ks. bpa Jana Wątroby Pasterza Diecezji Rzeszowskiej Delegaci wysłuchując homilii ks. abp dziękowali za owoce Konwencji.
Uroczysta kolacja z udziałem Hierarchów Kościoła Katolickiego, Kapelanów, Delegatów, Małżonek oraz Gości Konwencji połączona z występem ludowego zespołu regionalnego z Łańcuta zakończyła VII Konwencję Stanową Rycerzy Kolumba w Polsce.
Z braterskim pozdrowieniem
VIVAT JEZUS
Delegaci rady 14004 na VII Konwencję Stanową Rycerzy Kolumba
Andrzej Trzosek – W.R. rady 14004 
Jacek Grzegorzewski – Z-ca W.R. rady 14004
 
Nasze inicjatywy
Bal charytatywny